Izvješće o radu Nacionalnog savjetnika za HIV/AIDS i ljudska prava u 2010. godini

29 lip 2011
image

Izvješće o ljudskim pravima u 2010. u Hrvatskoj poziva pripadnike interesnih skupina u Hrvatskoj na poduzimanje dodatnih koraka ka potpunom uklanjanju diskriminacije tijekom zapošljavanja osoba koje žive s HIV-om i AIDS-om, slijedeći nedavne pomake u legislativi. Bitni problemi u pružanju zdravstvene zaštite, kao što je pristup zdravstvenim uslugama, još uvijek nisu riješeni, kao niti pitanje zaštite osobnih podataka. Dodatno se naglašava činjenica da su organizacije civilnog društva, jednako kao i relevantne institucije, bile prilično pasivne u javnim reakcijama na stigmatizirajuće, senzacionalističke i osuđujuće napise u medijima. S tim u svezi, Izvješće jasno naglašava važnost uključivanja organizacija civilnog društva u provedbu politika zaštite ljudskih prava osoba koje žive s HIV-om ili AIDS-om, te neprestanu potporu i razvoj programa usmjerenih na prevenciju, liječenje, brigu i podršku za osobe koje žive s HIV-om. 

Kao najznačajniji pomak u 2010. godini ocjenjeno je brisanje odredaba podzakonskog akta vezanog uz zdravstvenu sposobnost čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti kojom je dokinuta diskriminacija isključivo na temelju HIV pozitivnog statusa. Izvješće pozitivno ocjenjuje prilagodbu podzakonskih propisa, uz određene izuzetke, koji se odnose na rad pripadnika oružanih snaga. Nadalje, iako je određeni broj sveobuhvatnih pravnih dokumenata o zaštiti ljudskih prava osoba koje žive s HIV-om i AIDS-om usvojen, još uvijek postoje dokazi o neproporcionalnosti u praksi. Štetni mitovi i stereotipovi o HIV/AIDS-u još uvijek su uobičajeni, te pridonose stigmi i diskriminaciji, dok reakcije usmjerene na ublažavanje negativnih reakcija javnosti često izostaju.