PARCS projekt

Opis projekta

Projekt UNDP-a i GEF-a Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja – PARCS nastoji očuvati globalno značajne morske i kopnene biološke raznolikosti u Hrvatskoj, kroz učinkovito upravljanje sustavima zaštićenih područja.

PARCS projekt je tijekom 2012.-2013. pripremao tim stručnjaka – savjetujući se s odgovarajućim partnerima u fazi izrade projekta, uključujući individualne konzultacije, sastanke radnih grupa i radionice o razvoju projekta.

Ciljevi


Predloženi projekt se provodi u sklopu GEF-ovog područja Bioraznolikost, strateški cilj prvi: Poboljšanje održivosti zaštićenih područja i organiziran je u dvije komponente: 

1.  Reformiranje institucionalnog okvira radi jačanja učinkovitosti upravljanja nacionalnim zaštićenim područjima 

Ova komponenta projekta je usmjerena na poboljšanje postojećeg institucionalnog okvira nacionalnih zaštićenih područja s ciljem rješavanja ključnih sustavnih i institucionalnih slabosti, kao što su loša koordinacija, ograničena odgovornost u vezi s učinkom, dupliciranje poslova, troškovna neučinkovitost ili neravnomjerna raspodjela sredstava.

U sklopu ove komponente bit će razvijen okvir za nacionalno planiranje zaštićenih područja. Okvir će se sastojati od sveobuhvatnog dugoročnog strateškog plana, srednjoročnog financijskog plana i niza operativnih politika i smjernica koje će voditi boljoj koordinaciji napora i usklađivanju odgovornosti za učinak agencija za nacionalna zaštićena područja (npr. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode i 19 javnih institucija koje upravljaju nacionalnim zaštićenim područjem).

Usporedno s razvojem nacionalnog okvira za planiranje, PARCS projekt će omogućiti tehničku podršku kako bi se ojačali kapaciteti za financijsko upravljanje agencija nacionalnih zaštićenih područja s ciljem smanjenja troškovne neučinkovitosti i povećanja prihoda.

Nadalje, projekt će pružiti podršku osnivanju ’zajedničkog centra za usluge‘ – koji će služiti kao centralizirana usluga podrške individualnim parkovima kao način da se nacionalnim zaštićenim područjima pruže usluge zasnovane na sustavu dodane vrijednosti kako bi se smanjilo dupliciranje napora te da se poboljša troškovna učinkovitost nacionalnih zaštićenih područja.

Na kraju, kao zaključak za procjenu efikasnosti ove komponente, sredstva projekta koristit će se kako bi se dugoročno – ocijenila učinkovitost uspostave jedinstvene, racionalizirane parkovne agencije kao trajnijeg rješanja za sustavne i instiucionalne slabosti postojećeg institucionalnog okvira. 

2. Poboljšanje financijske održivosti mreže nacionalnih zaštićenih područja 

Druga komponenta projekta je usmjerena na poboljšanje financijske održivosti nacionalnih zaštićenih područja kako bi se osiguralo da imaju na raspolaganju odgovarajuća financijska sredstva za pokrivanje ukupnih troškova potrebnih za njihovo upravljanje.

U ovoj komponenti, projektne aktivnosti će biti usmjerene na smanjenje transakcijskih troškova sustava korisničkog plaćanja u nacionalnim zaštićenim područjima kroz razvoj i testiranje alternativnog i automatiziranog sustava za prikupljanje korisničkih naknada i kroz pilotiranje naknada za sidrenje kao načina prikupljanja prihoda od ulaska plovila u nacionalna zaštićena morska područja.

Također, podržat će se širenje i povezivanje brojnih izoliranih atrakcija/destinacija u nacionalnim zaštićenim područjima u integriraniniji turističko rekreacijski proizvod kako bi se poboljšalo iskustvo korisnika/posjetitelja.

Na kraju, sredstva projekta će pomoći u aktivnostima za poboljšanje produktivnosti i učinkovitosti u nacionalnim zaštićenim područjima: (i) identificiranju mehanizama potrebnih za jačanje uslužnih standarda te poboljšanju ekonomske učinkovitosti u nacionalnim parkovima koji generiraju visoke prihode; i (ii) poticanju usvajanja energetski učinkovitijih tehnologija u nacionalnim zaštićenim područjima kako bi se smanjili kontinuirano visoki troškovi opskrbe električnom energijom.


Donatori2014-2017  
Donatori Iznos
Globalni fond za okoliš (GEF) $4.953,000
Sufinanciranje Iznos
Vlada  $16.700,000
UNDP $ 500,000
Park prirode Vransko jezero $123,000
Park prirode Papuk $78,978
Park prirode Telašćica $76,956
Nacionalni park Risnjak $400,000
Nacionalni park Učka  $143,182