Fond za poboljšanje učinkovitosti programa (PAF3)

Opis projekta

 Izvješće o radu Nacionalnog savjetnika za HIV/AIDS i ljudska prava u 2010.


Projekt osigurava platformu za informirane rasprave i debate o stvarnim slučajevima diskriminacije te pokreće promjene politike i zakonodavstva.

Neprekidno pratimo kršenja prava osoba koje žive s HIV-om i najugroženijih skupina te izdajemo i distribuiramo godišnje izvještaje koji osim dokumentacije stvarnih slučajeva također uključuju: pregled politika, programa i inicijativa nacionalnih interesnih skupina povezanih s ciljevima projekta i savjete nacionalnim partnerima o prilikama  za potporu i razvoj novih projekata; savjetodavne politike koje doprinose izradi strateških inicijativa koje zahtijevaju određene inpute; prijedloge politika i aktivnosti povezanih s područjima intervencije na ovom projektu; preglede svih važnih normativnih i pravnih dokumenata te pravnih pojmova i nacrta nacionalnih i međunarodnih publikacija uključujući zakone i podzakonske akte. Također pruža preporuke vezane za ispitivanje, zaštitu privatnosti, medicinske tretmane, edukaciju, naknadu štete, zaposlenje i rad, putovanje, zdravstveno i socijalno osiguranje osoba s HIV-om i ljudi koji žive u doticaju s njima i njihovim obiteljima.

Organiziramo treninge za nacionalne partnere i pružamo podršku u pripremi različitih publikacija i pravnih dokumenata.

Pružamo trajnu podršku i savjete o HIV-u i ljudskim pravima nacionalnim dionicima angažiranjem savjetnika s dovoljno znanja i stručnosti.

Dosadašnja ostvarenja

Glavna postignuća su:

  • godišnji izvještaji o stanju ljudskih prava koji se izrađuju od 2010.
  • nacionalni savjetnik za ljudska prava imao je 33 intervencije na dvogodišnjoj osnovi;
  • razvijene smjernice koje definiraju točne mjere i procedure za postupanje pri sumnji na namjerno prenošenje HIV-a;
  • razvijen protokol za žrtve silovanja i sličnih kaznenih djela protiv spolne slobode;
  • osiguran kvalitetan doprinos Nacionalnoj radnoj skupini za izmjene propisa vezanih za HIV i kriminalizaciju

DonatoriDonator Iznos
2010
UNAIDS $105,750 

Potrošnja

Godina Potrošnja
2011. $49,457
2012. $19,158