Alat za sudjelovanje građana u incijativama izgradnje vjetroelektrana dostupan i na hrvatskom jeziku

2016.11.07

WISE Power ambiciozan je projekt na temu društvene prihvatljivosti vjetrenih elektrana, pokrenut u svibnju 2014. godine i financiran od strane EU. Cilj projekta je potaknuti sudjelovanje i podršku lokalne zajednice na inicijativama izgradnje vjetrenih elektrana. WISE Power istražuje i daje pregled alternativnih oblika financiranja – poput crowdfundinga ili zadružnog financiranja – kao načina za uključenje građana u buduće projekte OIE

U trenutku kada se iznese prijedlog o izgradnji vjetrene elektrane, važno je da lokalno stanovništvo dobije priliku da iznese svoje mišljenje te da se uključi u provedbu projekta. U sklopu projekta WISE Power izrađen je alat WE Engage kako bi investitorima i zainteresiranim građanima pružio podršku u provedbi projekta vjetrenih elektrana na kopnu uz osiguranu društvenu prihvatljivost projekta.

we engage map.png

Alat je dostupan na hrvatskom jeziku na http://www.we-engage.eu/hr/, a namijenjen je lokalnom stanovništvu i zajednicama, jedinicama lokalne samouprave, proizvođačima i investitorima, operaterima prijenosnog sustava i drugim dionicima na projektima OIE. Odabirom odgovarajuće opcije u izbornoj traci dostupni su posebni prijedlozi i savjeti za svaku kategoriju korisnika. Na stranici se također mogu pronaći informacije o pravnom okviru, neiskorištenom potencijalu i instaliranim kapacitetima vjetrenih elektrana u 13 zemalja obuhvaćenih WISE Power projektom.  

WE Engage alat je inovativan i interaktivan te se oslanja na doprinos korisnika u stvaranju široke baze projekata – s primjerima dobre prakse, usvojenim lekcijama i preporukama iz europskih zemalja – od odabira lokacije do priključenja elektrane na mrežu. Animacija o alatu WE Engage projekta WISE Power -> https://youtu.be/Dx5Vs_F0KUQ?list=PL9B8Sx78h_TTzjJQZNq411qMoxCxEZhnG